Prev 12 of 20 Next
The Trellis Print Futon
This cheerful trellis print sofa bed makes an argument for the futon as legitimate adult furniture.

Templeton futon, Target, $198–$209