Blake Lively
No wonder Blake Lively idolizes Martha Stewart. She has her crafting skills down.