Start Slideshow
(Source: @kayleimcgaw)
Prev 29 of 33 Next
29. Shapes and Stripes
@kayleimcgaw gravitates toward gray geometric tile.